Your search results

Analiza zdolności kredytowej nabywcy lokalu mieszkalnego.

Opublikowano webcode-daniel on 10 maja 2022
0

Analiza zdolności kredytowej nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest elementem procedury kredytowej zmierzającej do udzielenia kredytu hipotecznego przez bank

Bank dokonuje wieloetapowej oceny zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Procedurę kredytową rozpoczynasz poprzez złożenie wniosku kredytowego w banku lub u doradcy kredytowego. Jest to dokument o charakterze jedynie informacyjnym, nie zawiera żadnych oświadczeń woli. Wraz z wnioskiem kredytowym, kredytobiorca zobowiązany jest również przedstawić bankowi inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej. Następnie, bank w oparciu o zebrane informacje pozyskane od kredytobiorcy, a także informacji posiadanych przez bank oraz informacji dotyczących kredytobiorcy i pozyskanych z zewnętrznych baz danych, np. bazy prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), przystępuje do identyfikacji i pomiaru zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz ryzyka kredytowego danej ekspozycji kredytowej w wymiarze indywidualnym oraz portfelowym banku.

O czym powinieneś wiedzieć.

Na banku spoczywa obowiązek poinformowania konsumenta z wyprzedzeniem o tym, że ocena jego zdolności kredytowej będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych lub zbiorach danych kredytodawcy oraz o tym, że jeśli konsument odmówi przekazania informacji niezbędnych do oceny jego zdolności kredytowej, kredyt hipoteczny może nie zostać udzielony. Bank dokonując oceny zdolności kredytowej bierze pod uwagę stosunek wysokości wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe do dochodu klienta (wskaźnik DtI,ang. debt to income), co do zasady, nie powinien przekroczyć 50% lub 40% w przypadku klientów, których poziom dochodów nie przekracza przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania (rekomendacja 9 z Rekomendacji S). Ustawa o kredycie hipotecznym  przewiduje zasadę udzielania kredytów hipotecznych wyłącznie w walucie, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość aktywów finansowych, który potwierdza zasadę, która wynika również z rekomendacji nr 6 z Rekomendacji S). Maksymalny dopuszczalny okres spłaty kredytu hipotecznego wynosi 35 lat, z zastrzeżeniem, że rekomendowany klientom detalicznym okres spłaty wynosi 25 lat (rekomendacja nr 7 z Rekomendacji S).

Ustawodawca zdecydował się na ingerencję w sferę pomiaru zdolności kredytowej konsumenta i zabrania bankom dokonywania tej oceny przy założeniu, że wartość nieruchomości przewyższa wysokość kredytu hipotecznego lub wzrośnie (oczywiście, chyba, że celem finansowania jest budowa, przebudowa lub remont nieruchomości). Tym bardziej, że wartość i jakość zabezpieczenia w ogóle nie powinna być brana pod uwagę w ocenie zdolności kredytowej, ponieważ zabezpieczenie udzielane jest w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej, a nie w celu zapewnienia alternatywnego źródła spłaty kredytu, zastępującego świadczenie główne, które ma charakter pieniężny. Zabezpieczenie nie może rekompensować słabości lub braku podstawowego źródła spłaty kredytu. Wartość zabezpieczenia może natomiast wpłynąć na kwestie czysto biznesowe związane z danym finansowaniem, jak struktura transakcji, kwestie cenowe.

Bank nie powinien kredytować pełnej wartości finansowanej nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki (por. rekomendacja 10 z Rekomendacji S). To właśnie dlatego Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S rekomenduje bankom wymaganie od kredytobiorców kredytów hipotecznych wniesienia wkładu własnego, który aktualnie wynosi 20% wartości kredytowanej nieruchomości lub 10% w razie odpowiedniego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ustanowienia blokady środków na rachunku bankowym lub zastawu na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego (rekomendacja nr 15 z Rekomendacji S).

Po zakończeniu analizy ryzyka ekspozycji kredytowej oraz zdolności kredytowej, bank gotów jest podjąć decyzję kredytową.

źródło:

art 6, art.14 ust.1, art 21 ust 7, art 23 ustawy o kredycie hipotecznym w zw. z art 70 Prawa bankowego

 

Compare Listings