Czy najemca może się zameldować w wynajmowanym lokalu?

Czy najemca może się zameldować w wynajmowanym lokalu?

utworzone przez | Styczeń 27, 2020 | 0 komentarzy

Przekazując mieszkanie do wynajęcia, wynajmujący często wymagają od zarządcy uwzględniania w umowie najmu zapisów o niewyrażeniu zgody na zameldowanie się najemcy w wynajmowanym lokalu.

Aktem prawnym regulującym obowiązki obywateli względem czynności zameldowania jest ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, ktora to nakłada na obywateli polskich obowiązek dokonania meldunku na terenie Polski, tym samym wyznaczając ustawowy termin 30 dni na meldunek licząc od dnia przybycia na nowe miejsce. Jednocześnie ta sama ustawa nie przewiduje sankcji – jeśli się nie zameldujemy, więc w zasadzie kto chce to się melduje, kto nie chce tego nie robi.

Czy zatem można zabronić najemcy zameldowania w wynajmowanym lokalu?

Nie ma takiej potrzeby, albowiem zameldowanie jest czynnością administracyjną tj. potwierdzeniem ewidencyjnym stanu faktycznego i samo z siebie nie stanowi tytułu prawnego do lokalu, dlatego też meldunku takiego nie należy się obawiać. Zameldowanie w lokalu najemcy stanowić może problem jedynie przy umowie najmu zawartej na czas nieokreślony, jeżeli najemca nie posiada innego miesjca zamieszkania.

Zwarcam również uwagę na fakt, iż wszelkie klauzule zawarte w umowie najmu np. o nie wyrażeniu zgody na przez wynajmującego na zameldowanie się najemcy w wynajmowanym lokalu mieszkalnym, stoją w sprzeczności z przepisami prawa nakładającymi na najemcę obowiązek meldunkowy.

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności określa w art 28 ust 1 pkt 2, iż warunkiem koniecznym do zameldowania jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu. W naszym przypadku będzie to tj. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia. Jeśli jestem najemcą – to do dokonania meldunku wystarczy posiadanie aktualnej umowy najmu i nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości.

Co w przypadku, gdy właściciel zawarł w umowie zapis, iż jako wynajmujący nie wyraża zgody na zameldowanie najemcy na czas zawarcia umowy najmu. W takim przypadku urząd może odmówić nam meldunku, ale czy słusznie ? Moim zdaniem, nie jak analizowałam przepisy regulujące najem art 659-692 KC oraz ustawy o własności lokali to nie odnoszą się one do kwestii meldunku, co pozwala wysunąć wnioski, iż urzędy nie powinny odmawiać najemcy meldunku, tym bardziej jeśli umowa najmu zawarta jest na czas określony. Inną kwestią jest meldunek w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, czy umowy dot. najmu okazjonalnego.