Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne.

W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zawarcie umowy z deweloperem w innej formie powoduje bezwzględną nieważność takiej czynności prawnej  – zgodnie z art. 73 § 2 kodeksu cywilnego.  W przypadku, gdy będziemy chcieli dokonać zmiany treści umowy deweloperskiej – musimy pamiętać, iż dla ważności również wymagana jest taka sama forma, nawet gdy zmiana dotyczy treści dokumentów stanowiących część umowy deweloperskiej np. rzuty pomieszczeń, opis standardu wykończenia lokalu. Zatem jeśli chcesz, aby deweloper dokonał zmian w układzie pomieszczeń, po zawarciu umowy deweloperskiej – to również należy dokonać zmiany w treści umowy deweloperskiej, zachowując formę aktu notarialnego. 

Często pytacie – Jakie są koszty zawarcia umowy deweloperskiej?

Na bezpośrednie koszty zawarcia umowy deweloperskiej składają się wynagrodzenie notariusza oraz opłata sądowa.

Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności związane z zawarciem umowy deweloperskiej obejmuje m.in.

a. taksę notarialną za zawarcie umowy deweloperskiej,

b. opłatę za wydanie wypisów aktu notarialnego wraz z załącznikami,

c. jak również wynagrodzenie notariusza za złożenie wniosku o wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości.

 Do powyższych kosztów należy doliczyć także podatek od towarów i usług (VAT), którego zapłata również obciąża po połowie dewelopera i nabywcę.

Koszty wydania wypisów aktu notarialnego dzielone są po połowie bez względu na to, dla kogo są wydawane.

Do tego dochodzą koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym to opłata sądowa za wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości wynosząca 150 zł. 

Koszty aneksu do umowy deweloperskiej.

Koszty aneksu do umowy deweloperskiej, umowy rozwiązującej umowę deweloperską, umowy przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej (cesji) ponoszone są według ustaleń pomiędzy stronami.

Podział kosztów przy zawarciu umowy przyrzeczonej. 

Podział kosztów umowy przenoszącej własność następuje według uznania stron. Z reguły w całości ponosi je nabywca, z wyjątkiem wypisów aktu notarialnego dla dewelopera. 

Zapłata kosztów zawarcia umowy deweloperskiej może nastąpić przez strony w dowolny sposób, także odmienny (np. deweloper przelewem bankowym, a nabywca gotówką).

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Doradca kredytowy.

Doradca kredytowy.

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...