Jak i kiedy odebrać mieszkanie od dewelopera?

Jak i kiedy odebrać mieszkanie od dewelopera?

utworzone przez | Styczeń 15, 2020 | 0 komentarzy

Coraz częściej moi klienci pytają mnie kiedy deweloper powinien przekazać lokal lub dom jednorodzinny?

Deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, powinien przygotować dom do odbioru. Samo przekazanie może jednak nastąpić dopiero po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego ( przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu), albo na podstawie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.

W dniu, w którym dokonujemy odbioru deweloper sporządza protokół, do którego możesz jako nabywca zgłaszać wady.

Co najczęściej zgłaszamy podczas odbioru ?

  • wady w stolarce okiennej;
  • wady w instalacjach wodno kanalizacyjnych;

Pamiętaj! odbiór lokalu od dewelopera nie może nastąpić bez Twojej obecności lub przedstawiciela, którego upoważnisz do odbioru. Deweloper jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Natomiast w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu, deweloper musi usunąć uznane wady w zakupionej przez nas nieruchomości.

Musisz brać pod uwagę, że część prac deweloper zleca firmom zewnętrznym i pomimo należytej staranności, nie zawsze może wywiązać się w powyższym terminie, wtedy może nam wskazać nowy termin do usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóżnienia.

W zakresie nieuregulowanym przez przepisy ustawy deweloperskiej, zastosowanie będą miały także regulacje zawarte w kodeksie cywilnym dotyczące rękojmi – art 556 k.c i nast.

Deweloperzy stosują różne postanowienia w swoich umowach dotyczące odbioru lokalu oraz jego wad. Postanowienia te są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów ( są to tzw. niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art 385 (1) par. 1 kc oraz art 385 (3) pkt 9 kc, z uwagi nieprzecyzyjność użytych w nich sformułowań np. wady nieistotne, wady istotne, drobne wady itp.

Poniżej przedstawiam przykłady naruszeń:

Umowa deweloperska – cyt. “Nabywca nie może odmówićodbioru przedmiotów niniejszych umów w przypadku, gdy ewentualne wady lub usterki nadają się do usunięcia”.

Umowa przedwstępna – cyt” Strony postanawiają, że wystąpienie usterek, które nie umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy i wykonania prac wykończeniowych, nie uprawnia Kupującego do odmowy odbioru przed,miotu umowy”.

Deweloper nie może ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności z tytułu rękojmi. np. poprzez wyłączenie bądź też istotne ograniczenie możliwości reklamowania ujawnionych wad, poprzez wprowadzenie skróconego terminu rękojmi lub selektywne określenie wad, do usunięcia których jest zobowiązany, wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy (w razie ujawnienia wad istotnych budynku);

Warto też pamiętać, iż do wad budynku podlegających reklamacji z tytułu rękojmi nie zalicza się realizowanego na indywidualne życzenie nabywcy tzw. białego montażu (polegającego na dostawie i montażu elementów wykończeniowych albo wyposażenia budynku).

Do takich elementów wyposażenia stosuje się 2 letni termin odpowiedzialności dewelopera z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową10. Jeżeli jednak konieczność montażu danych elementów wyposażenia wynika z projektów i planów realizacji inwestycji, i w konsekwencji elementy te stanowią części składowe nieruchomości, to należy stwierdzić, iż są to wady budynku podlegające reklamacji z tytułu rękojmi.

Masz również prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lokalu przez okres 3 lat od jego wydania. Po tym czasie możliwe jest dochodzenie tych roszczeń, jeśli deweloper zataił wady budynku.