Doradca kredytowy.
Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.

W czasach pandemii coraz mniej osób może dotrzeć bezpośrednio do banku i zapytać o kredyt hipoteczny, dlatego dobrze w życiu mieć kontakt bezpośredni do specjalisty w zakresie kredytów hipotecznych, który przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu. 

Pamiętaj! zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji w zakresie: ofert, warunków, możliwości pozyskania kredytu itp.

Powinieneś zapoznać się z ofertą kredytową banku oraz z najważniejszymi warunkami umowy o kredyt hipoteczny, jak również porównać ofertę jednego banku z drugim. Spokojne zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez doradcę kredytowego DK Notus Finanse pozwoli ocenić Twoje potrzeby i możliwości finansowania. Kojejny  etapem jest już skierowanie zapytania do konkretnego banku celem przedstawienia przez niego indywiduanych warunków dotyczących naszej osoby. 

 Kredyt hipoteczny – co najważniejsze?

Okreś cel, na który kredyt hipoteczny ma zostać wykorzystany, powinieneś wiedzieć, czy dana oferta pozwoli na realizację zakładanych przez ciebie działań, stąd potrzeba określenia, jakiego rodzaju transakcje mogą zostać finansowane.

Zabezpieczenie na nieruchomości o ile jest wymagane np. hipoteka, nie musi to być wskazane na jakiej konkretnie nieruchomości zabezpieczenie te ma być ustanowione. Wymienione powinny zostać również inne rodzaje zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia na majątku osób trzecich. 

Okres na jaki ma być zawarta umowa o kredyt hipoteczny, często kwestia ta determinuje możliwość ubiegania się o kredyt w banku, stąd jest to dość istotna informacja. 

Stopa oprocentowania to jeden z najistotniejszych elementów kosztowych kredytu, stąd powinniśmy wiedzieć o niej możliwie jak najwcześniej. Czy kredyt oparty jest na stałej, czy zmiennej stopie procentowej. W przypadku zmiennej stopy powinniśmy otrzymać informację od doradcy o sposobie jej określenia, w tym o możliwych komponentach: np. zmienna stopa referencyjna oraz stała stopa procentowa marży.

Zapytaj doradcę o inne koszty:  musisz wiedzieć jakie są dodatkowe koszty związane z kredytem.

Jakie są warianty spłaty kredytu hipotecznego, w szczególności chodzi tu o sposób zapłaty spłat kapitałowo-odsetkowych (raty równe, raty malejące), okresy płatności (miesięczne, kwartalne) oraz łaczną liczbę rat (zależną od okresu kredytowania ).

Ważne ! Przedterminowa spłata kredytu, powinieneś wiedzieć, czy i kiedy oraz na jakich zasadach bank pobiera rekompensatę z tytułu przedterminowej spłaty kredytu.

Przy kredytach hipotecznych konieczna jest wycena nieruchomości. 

Na koniec, zapewne zostaniesz poinformowany przez bank o możliwych konsekwencjach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań: o możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank,  a także dochodzenia roszczeń w tym zakresie. Jakie działania moga obejmować egzekucję z nieruchomości, czy z majątku osobistego i ewentualnych zabezpieczycieli. 

Doradca kredytowy DK Notus Finanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...