Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązek meldunkowu jest ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. 

Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się lub wymeldowaniu w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Miejscem pobytu stałego – jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresm z zamiarem stałego przebywania. Pobytem czasowym – jest natomiast przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tym samym miejscu (co pobyt stały), ale pod innym adresem. Ustawa dopuszcza posiadanie jednego miejsca pobytu stałego i jednego miejsca pobytu czasowego, dzięki czemu zameldowanie na pobyt czasowy nie musi oznaczać automatycznego wymeldowania z pobytu stałego.

Tryb dokonania meldunku.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dokonuje się w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości zadeklarowanej jako miejsce pobytu. Potwierdzenie tożsamości odbywa się na podstawie okazania do wglądu dowodu osobistego lub paszportu.

Czy brak zgody właściciela jest równoznaczny z brakiem możliwości zameldowania się w mieszkaniu przez najemcę? 

Zgodnie z ustawą obywatel polski dokonujący zameldowania zobowiązany jest okazać potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem takim może być np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.

Czy właściciel może zatem nie wyrazić zgody na meldunek? Nie. W praktyce właściciel nieruchomości powinien przede wszystkim rozróżnić pojęcie ” potwierdzenie pobytu” od “zgody na zameldowanie”. Zawarcie z najemcą umowy najmu – sprawia, że najemca dysponuje tytułem prawnym do lokalu i tym samym  może dokonać zameldowania bez zgody właściciela. Najemca może zameldować się w lokalu na okres, na jaki została zawarta umowa najmu. 

Wymeldowanie

Czynność wymeldowania może zostać dokonana osobiście, składając pisemny wniosek na formularzu we właściwym organie gminy lub elektronicznie. Można również zameldować się na pobyt stały i czasowy w innej miejscowości gminie. W takim przypadku wymeldowanie następuje na podstawie formularza meldunkowego złożonego w urzędzie gminy właściwego dla nowego miejsca zameldowania.