Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

utworzone przez | Listopad 10, 2019 | 0 komentarzy

Ustawa z dnia 20.07.2018 roku likwiduje prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Dotyczy to wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Przy dokonaniu czynności ustanawiania odrębnej własności lokali w budynkach posadowionych na gruncie pozostającym przed 1.01.2019 r., w użytkowaniu wieczystym oraz przy zawieraniu umowy mającej zbycie nieruchomości – niezbędne jest przedłożenie do umowy zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Czy konieczne jest legitymowanie takowym zaświadczeniem, w przypadku zbywania odrębnego lokalu mieszkalnego, w którym związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu (sprzedaż nieruchomości na rynku wtórnym).

W tej sprawie wypowiedziała się Krajowa Rada Notarialna, która cyt.”wykazała, że do dokumentowania w formie aktów notarialnych umów zbycia lokali stanowiących odrębną nieruchomość, nie jest konieczne uprzednie wydanie zaświadczeń o których mowa w art 4 ustawy przekształceniowej”.

Są i prawnicy, którzy uważają że zbycie na rynku wtórnym lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w prawie użytkownia wieczystego wymaga udokumentowania za pomocą zaświadczenia, iż grunt na którym usadowiony jest budynek z mocy prawa przekształca się w prawo własności. Wydanie takiego zaświadczenia wydaje się o tyle konieczne, że: stanowi podstawę do do ujawnienia w księdze wieczystej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; stanowi podstawę do ujawnienia roszczenia;

Może się okazać, że w przypadku nie dołączenia zaświadczenia do dokumentów aktu notarialnego, sąd wieczystoksięgowy nie będzie miał podstawy do dokonania z urzędu zawnioskowanych wpisów.

Jest możliwe złożenie wniosku o wpis z urzędu roszczenia o opłatę, wniosek ten powinien zostać niezwłocznie zarejestrowany, jest ujawniona wzmianka, co do którego powinna ukazać się w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu oraz o wykreślenie wpisów dotyczących użytkowania wieczystego przy okazji sporządzenia aktu notarialnego zbycia lokalu, będzie prowadziło do przedłużania tych postępowań do czasu uzyskania przez sąd zaświadczenia o przekształceniu, które to stanowi podstawę wpisu i powinno zostać wydane przez organ w przeciągu 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów ustawy. W dziale III księgi wieczystej lokalowej może widnieć przez długi czas wzmianka o wszczętym postępowaniu wieczystoksięgowym.

Podsumowując: Przekształcenie prawa własności następuje na wniosek właściciela lokalu, ale również ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewidziała tryb, w którym to organ wydający zaświadczenie przesyła je do sądu wieczystoksięgowego, który to wszczyna z urzędu postępowanie.

Aktualnie prowadzę sprzedaż lokalu mieszkalnego (odrębna własność) i będę występować o takie zaświadczenie. Napiszę później, czy organ wydał zaświadczenie o przekształceniu w terminie 30 dni do czego jest zobowiązany z uwagi na konieczność zbycia lokalu.