Sprzedaż mieszkanie spółdzielcze.

Sprzedaż mieszkanie spółdzielcze.

utworzone przez | Styczeń 26, 2020 | 0 komentarzy

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może zostać sprzedanepodarowanezamienione na inne prawo itp. Umowę zbycia zawiera się w formie aktu notarialnego, podobnie jak umowę zbycia lokalu stanowiącego odrębną własność. W przypadku gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny zbycia tego prawa, nie później niż w dniu sporządzenia tego aktu, składa wniosek o wpis nabywcy w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Jest ono zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawierana jest w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła właściwej spółdzielni. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal.

Przedmiotem zbycia może być także ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W takim przypadku pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje kilku osobom, każda z tych osób może zbyć swój udział osobie trzeciej, pod warunkiem że pozostali współuprawnieni nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, tzn. nie wyrażą chęci nabycia zbywanego udziału na warunkach, na których udział ten zostaje zbyty osobie trzeciej.

Należy pamiętać również, że zbywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie przenosi na nabywcę udziału w nieruchomości wspólnej, gdyż udział taki mu nie przysługuje. Nie jest on właścicielem lokalu, którym nadal pozostaje spółdzielnia.

Spółdzielcze własnościowe bez kw.

Dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali można zakładać księgi wieczyste.  Należy pamiętać, że do przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ujawnionego w księdze wieczystej niezbędny jest właśnie wpis do tej księgi.

W praktyce oznacza to, że nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta, może zbyć to prawo bez żadnych ograniczeń czasowych, nawet w dniu, w którym sam je nabył, podczas gdy nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego została założona księga wieczysta, powinien wstrzymać się ze zbyciem nabytego prawa do chwili, gdy sam zostanie do księgi tej wpisany, co może nastąpić nawet po kilku tygodniach. Aktualnie na wpis w Poznańskim sądzie wieczystoksięgowym czeka się jeszcze dłużej.