Odbiór mieszkania od dewelopera
Co robić, gdy w nowym mieszkaniu ujawniły się wady? Po kilku miesiącach pojawiają się pęknięcia ścian, nie domykają się drzwi. Do odpowiedzialności za wady nieruchomości można pociągnąc dewelopera.

 

 

 Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego kupujący mają więcej możliwości dochodzenia swoich praw, także w odniesieniu do wad mieszkania czy domu.

Zgodnie z tą ustawą deweloper ma obowiązek dostarczyć kupującemu prospekt informacyjny, który zawiera szereg danych dotyczących nieruchomości w tym standardu prac wykończeniowych. Na tej podstawie należy określić – czy mieszkanie lub dom został wybudowany prawidłowo, zgodnie z określonym standardem oraz czy nie zawiera wad.

Odbiór lokalu od dewelopera.

Umowa deweloperska powinna określać termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tym bardziej, że odbiór mieszkania następuje jeszcze przed przeniesieniem prawa własności nieruchomości i kończy się protokołem. To podczas odbioru lokalu nabywca może zgłosić deweloperowi wady lokalu.

Zgłoszenie wad przez kupującego.

 Zgłoszenie wad przez kupującego dokonuje wspomniany wyżej protokół zdawczo odbiorczy. Deweloper ma 14 dni na doręcznie nabywcy oświadczenia o uznaniu wad lub o odmowie ich uznania. Jeżeli odmówi, zobowiązany jest wskazać przyczyny. Jeśli uzna zasadność zgłoszonych przez kupującego wad, wtedy powinien je usunąć w ciągu 30 dni od podpisania protokołu. W praktyce może się okazać, że jednak jest to zbyt krótki okres, deweloper pomimo zachowania należytej staranności – nie zdoła usunąć zgłoszonych przez kupującego wad.  W takich sytuacjach zazwyczaj deweloper wskazuje nowy termin odpowiedni dla siebie i nie musi uzasadniać opóźnienia. 

Kiedy nieruchomość okazuje się wadliwa. 

 Obiór lokalu jest to pierwsza, ale nie jedyna dla kupującego okazja do dochodzenia praw z tytułu wad zakupionego mieszkania lub domu. Poza ustawą deweloperską stosuje się również przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. Gdy np. wada została ujawniona później niż w chwili odbioru można zgłosić reklamację z tytułu rękojmi. Sprzedawca nieruchomości zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego odpowiada za jej wady w okresie pięciu lat licząc od jej przekazania nabywcy. Polskie prawo nie ogranicza zakresu wad nieruchomości, jakie podlegają reklamacji. Jeśli po nabyciu nieruchomości od dewelopera w lokalu nastąpiła wada, należy niezwłocznie poinformować dewelopera w formie pisemnej (najlepiej listem poleconym).

W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi, kupujący może żądać od dewelopera: naprawienia powstałej wady, wymiany elementów, obniżenia ceny zakupionej nieruchomości oraz odstąpienia od umowy ( jeśli wada jest istotna).  Deweloper może jednak w granicach prawa nie uznać tego wyboru i zaproponować inne rozwiązanie. Kiedy wada jest istotna? zdecydowanie jeśli wpływa na wartość nieruchomości, albo możliwość korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. Wadą nieistotną może być np. pęknięty włącznik, a wadą istotną np. wadliwa instalacja elektryczna.

Jak podaje UOKiK wadą nie jest np. realizowanie na życzenie białego montażu. W przypadku elementów wykończeniowych stosuje się dwu letni termin odpowiedzialności dewelopera. Jeżeli jednak okazałoby się, że konieczność montażu danych elementów wyposażenia wynika z projektów i planów realizacji inwestycji – elementy te stanowią część składową nieruchomości, to w tym przypadku należy stwierdzić, że są to wady budynku podlegające reklamacji.

Gwarancja czy rękojmia – co wybrać?

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie dewelopera do usunięcia wad, które może być określone w umowie zakupu nieruchomości. Jednak wybór, czy reklamacja będzie realizowana w oparciu o rękojmie, czy gwarancję należy do kupującego. Najczęściej deweloperzy nie udzielają już gwarancji na nieruchomości, które oferują do sprzedaży, pozostawiając kupującym możliwość skorzystania z prawa, które zapewnia im rękojmia.

Pozostałe
Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma umowy deweloperskiej i podział kosztów jej zawarcia

Forma zawarcia umowy deweloperskiej i koszty notarialne. W związku z tym, iż umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ustawodawca postanowił ustawowo rozdzielić wynikające stąd koszty notarialne i sądowe po połowie pomiędzy dewelopera i nabywcę...

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank. Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych...

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad.

Odbiór lokalu, domu i zgłaszanie wad deweloperowi.    Zgodnie z art 27 ust. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper przed przeniesieniem na nabywcę prawa, musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny gotowy do odbioru. Warto pamiętać, że może to nastąpić...

Umowa deweloperska, a  wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Umowa deweloperska, a wpis roszczeń do księgi wieczystej.    Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy w księdze wieczystej przeprowadzonej dla nieruchomości, dla której ma zostać przeprowadzone lub jest już prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie - ujawnia się roszczenie...

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości? Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony...

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę.

 Czy zastanawialiście się kiedyś, nad tym że może czegoś nie być w umowie deweloperskiej ? art 22 ustawy deweloperskiej zawiera wyliczenie niezbędnych elementów, które powinniśmy znaleźć w naszej umowie z deweloperem.  Umowa deweloperska, na co zwrócić uwagę? Czytając...

Kupno domu od dewelopera.

Kupno domu od dewelopera.

 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania lub domu od dewelopera w Swarzędzu i okolicach nie zawsze wiedzą o co pytać dewelopera? na co zwrócić uwagę? o jakie dokumenty poprosić. Niekiedy bywa tak, że zmęczeli licznymi poszukiwaniami swojego nowego domu, decydują się...

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

  Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia...

Prospekt informacyjny dewelopera.

Prospekt informacyjny dewelopera.

Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo - prawną...

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

Kupno mieszkania lub domu – etapy.

 Proces nabywania nieruchomości na rynku deweloperskim przez nabywcę podzieliłabym na kilka etapów.  1. Uzyskanie przez zainteresowanego nabyciem nieruchomości deweloperskiej prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje dotyczącego planowanego...

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.

  Ustawa deweloperska z dnia 29 kwietnia 2012 roku wprowadziła wiele środków ochrony nabywców w razie niedotrzymania przez dewelopera warunków umowy deweloperskiej. Obiązkowe jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego co stanowi gwarancję skutecznej...