Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości?

Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony przedstawiają zgodne oświadczenie woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Decyzję ta powinna być podjęta przez obie strony umowy deweloperskiej – zatem przypadki, w których deweloper z góry przesądza o podziale środków pieniężnych należy uznać za niedozwolone w rozumieniu art. 385 (1) k.c. Jest to rażace naruszenie interesów konsumenta, który nie tylko nie ma wpływu na podział środków, ale i nie może podjąć decyzji o ich podziale. 

Deweloperzy w treści proponowanych umów umieszczają postanowienia zawierające oświadczenie nabywcy dotyczące prawidłowości wykonania przez dewelopera określonych czynności takich jak np. doręczenie prospektu informacyjnego, wykonanie lokalu bez wad – bardzo często wiąże to się z oświadczeniem kupującego o powstrzymaniu się w przyszłości od zgłaszania roszczeń z tego tytułu. Takie oświadczenie może skutkować ograniczeniem albo wyłączeniem odpowiedzialności dewelopera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i może mieć takie skutki, że kupujący nie będzie miał możliwości odstąpienia od umowy.

Częste, postanowienia uprawniające dewelopera do zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej bez konieczności dokonania rozliczenia z tego tytułu. Deweloper przyznaje sobie prawo do dokonania wielkości zmiany udziału w nieruchomości wspólnej, zastrzegając że ewentualna zmiana nie powoduje powstania roszczeń dla stron umowy deweloperskiej. Taki zapis bezprawnie pozbawia prawa do dokonania rozliczenia z tytułu zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Pamiętaj ! że przedmiotem umowy zawieranej z deweloperem jest nie tylko lokal mieszkalny, ale także udział w nieruchomości wspólnej, który kupujący nabywa przecież za określoną cenę. Szczegółowo o tym, będę jeszcze pisać w osobnym artykule na moim blogu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe
Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania – porady

Kupno mieszkania - porady.  Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania? Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Czy wiesz jak sprawdzić inwestycję i dewelopera zamim podpiszesz umowę. Planując zakup nieruchomości warto się do niej odpowiednio...

Doradca kredytowy.

Doradca kredytowy.

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy. Zwróciłabym uwagę na to, aby zmiany te były uzasadnione i znalazły podstawę w treści postanowień zawartej umowy.