Your search results

Ocena zdolności kredytowej przez bank. 

Opublikowano Alicja on 22 czerwca 2022
0

Ocena zdolności kredytowej przez bank. 

Bank dokonuje wieloetapowej oceny zdolności kredytowej osób ubiegających się na zakup nieruchomości. 

Kredytobiorca procedurę kredytową rozpoczyna poprzez złożenie  wniosku kredytowego. Wraz z wnioskiem kredytowym, kredytobiorca zobowiązany jest również przedstawić bankowi inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej.

Bank w oparciu o zebrane informacje pozyskane od kredytobiorcy, a także informacji posiadanych przez bank oraz informacji dotyczących kredytobiorcy i pozyskanych z zewnętrznych baz danych, np. bazy prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), przystępuje do identyfikacji i pomiaru zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz ryzyka kredytowego danej ekspozycji kredytowej w wymiarze indywidualnym oraz portfelowym banku. 

Na banku spoczywa obowiązek poinformowania konsumenta z wyprzedzeniem o tym, że ocena jego zdolności kredytowej będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych lub zbiorach danych kredytodawcy oraz o tym, że jeśli konsument odmówi przekazania informacji niezbędnych do oceny jego zdolności kredytowej, kredyt hipoteczny może nie zostać udzielony.

Kredyt hipoteczny jest udzielony wyłącznie w walucie, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość aktywów finansowych. Maksymalny dopuszczalny okres spłaty kredytu hipotecznego wynosi 35 lat. Bank nie powinien kredytować pełnej wartości finansowanej nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki.To właśnie dlatego Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S rekomenduje bankom wymaganie od kredytobiorców kredytów hipotecznych wniesienia wkładu własnego, który aktualnie wynosi 20% wartości kredytowanej nieruchomości lub 10% w razie odpowiedniego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ustanowienia blokady środków na rachunku bankowym lub zastawu na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego

Ustawa o kredycie hipotecznym zabrania bankom dokonywania tej oceny przy założeniu, że wartość nieruchomości przewyższa wysokość kredytu hipotecznego lub wzrośnie (oczywiście, chyba, że celem finansowania jest budowa, przebudowa lub remont nieruchomości).

Po zakończeniu analizy ryzyka ekspozycji kredytowej oraz zdolności kredytowej, bank gotów jest podjąć decyzję kredytową. 

  • Zawiadamia potencjalnego kredytobiorcę o ostatecznym stanowisku banku co do postanowień przyszłej umowy kredytu, 
  • Przedstawia oferty zawarcia umowy kredytu, 
  • Zawiadomienia o możliwości zawarcia umowy,

Kiedy otrzymamy decyzję kredytową ?

Decyzja kredytowa wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego dostarczona przez bank przed zawarciem umowy powinna zawierać istotne postanowienia umowy i być wiążąca dla kredytodawcy – bank na dokonanie tej czynności ma termin 14 dni od dnia jej przekazania kredytobiorcy. W tym terminie kredytodawca nie może wymagać, aby konsument podjął ostateczną decyzję co do warunków zawarcia umowy kredytu hipotecznego określonych w tej decyzji kredytowej. 

Powinno się zapewnić konsumentom większy komfort w porównaniu ofert różnych banków. Oferta powinna zawierać istotne postanowienia umowy kredytowej. W razie odmowy, kredytodawca zobowiązany jest bezpłatnie przekazać konsumentowi jedynie informację o wynikach sprawdzenia kredytobiorcy w zewnętrznej bazie danych lub bazie danych kredytodawcy oraz wskazać, w której bazie danych sprawdzono kredytobiorcę.

 

Tagi: #wniosekkredytowy #decyzjakredytowa #wkładwłasny

Compare Listings