Kupując od dewelopera – co powinieneś wiedzieć.
Osoba zainteresowana zawarciem umowy dewelopereskiej, nie ma obowiązku zawarcia umowy rezerwacyjnej, a treść umowy rezerwacyjnej, która najczęśniej odpowiada treści umowy deweloperskiej, może być próbą obejścia przepisów ustawy deweloperskiej.

 

Ustawa deweloperska z dnia 29 kwietnia 2012 roku wprowadziła wiele środków ochrony nabywców w razie niedotrzymania przez dewelopera warunków umowy deweloperskiej. Obiązkowe jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego co stanowi gwarancję skutecznej realizacji praw nabywcy.

Umowa deweloperska zawierana jest pomiędzy kupującym, a deweloperem (przedsiębiorcą), której przedmiotem jest nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

Obowiązkiem dewelopera jest informowanie kupującego o warunkach inwestycji i treści zawieranej umowy, terminach odbioru lokalu i zgłoszaniu przez kupujących ewenyualnych wad.

Ustawa przewiduje instrumenty ochrony prawnej środków finansowych przekazanych przez kupującego na realizacjię inwestycji w razie upadłości dewelopera.

Obecnie na rynku deweloperskim możesz się spotkać z następującymi rodzajami umów:

umowy rezerwacyjne – zawierane w formie pisemnej, a ich celem jest czasowe wyłączenie lokalu z oferty dewelopera w zamian za odpowiednią opłatę dokonaną przez kupującego. Taka opłata może podlegać zwrotowi lub nie. Należy dokładnie zapoznać się z treścią tych umów, spotyka się również umowy rezerwacyjne zawierające zobowiązania dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu. 

umowy przedwstępne– zawierane są w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych lub oddanych do użytku.

Przedwsięwzięcia deweloperskie będące w trakcie budowy, nie posiadają jeszcze pozwolenia na użytkowanie zatem umowę przedwstępną można zawrzeć w odniesieniu do garażu, miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej lub udział w takim lokalu. 

Deweloper w ramach umowy przedwstępnej zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy. Umowy te wymagają formy aktu notarialnego i dotyczą przeniesienia na nabywce (osobę fizyczną), po zakończeniu budowy prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Umowa sprzedaży ustanowienia i przeniesienia prawa własności nieruchomości zawierana jest w formie aktu notarialnego, po odbiorze lokalu lub domu od dewelopera. 

 

Pozostałe
O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

O czym musisz pamiętać przed zawarciem umowy?

Pamiętaj ! Prospekt informacyjny umożliwi Ci porównanie ofert deweloperów, wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy, deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt i bezpłatnie doręczyć go osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

Mieszkanie najlepszą inwestycją.

Mieszkanie najlepszą inwestycją.

Niski poziom stop procentowych w ostatnim czasie przełożył się nie tylko na spadek kosztów kredytu, ale także na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. Inwestorzy inwestują część swoich środków w zakup nieruchomości.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Obowiązek meldunkowy, a najem lokalu.

Zawarcie z najemcą umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa najmu lokalu, sprawia, że najemca staje się podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i może zameldować się w nim bez zgody właściciela.

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera

Co robić, gdy w nowym mieszkaniu ujawniły się wady? Po kilku miesiącach pojawiają się pęknięcia ścian, nie domykają się drzwi. Do odpowiedzialności za wady nieruchomości można pociągnąc dewelopera.