Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Procedura wypłacenia środków przez bank.

Jak wygląda wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy deweloperskiej przez bank.

Podstawowym warunkiem zwrotu nabywcy zgromadzonych przez niego środków jest otrzymanie przez bank zgodnych oświadczeń woli przewidujących sposób podziału środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym, które przypadają nabywcy. Bank może je otrzymać od dowolnej osoby – najczęściej będzie to jedna ze stron umowy deweloperskiej, zazwyczaj nabywca, który ma interes w uzyskaniu zwrotu tych środków.

Ważne jest to, aby dokument lub dokumenty zawierające oświadczenie lub oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy deweloperskiej nie wynikał z art. 29 ustawy deweloperskiej. W jakim terminie ? – ustawodawca nie określa dokładnego terminu na przedstawienie bankowi porozumienia o podziale środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym.  Dobrze jest tjednak poinformować bank o rozwiązaniu umowy deweloperskiej, albowiem nawet jeśli nie będzie on dysponował jeszcze oświadczeniami w sprawie podziału środków,to powinien wstrzymać się z przekazaniem deweloperowi środków nabywcy zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym ( w szczególności, gdy mamy rachunek powierniczy otwarty). 

Brak porozumienia między deweloperem, a nabywcą. 

Bank działa zgodnie z wolą stron: treścią prozumienia między nabywcą, a deweloperem. Warto wspólnie ustalić podział środków, gdyż brak tych ustaleń, czyli braku porozumienia uniemożliwia bankowi ich wypłatę jakiejkolwiek ze stron. Postępowania pomiędzy deweloperem, a nabywcą mogą ciągnąć się latami, w tym czasie umowa o rachunek powierniczy z bankiem może wygasnąć, bank wtedy przekaże nasze środki do depozytu sądowego. 

Dodatkowe warunki banku.

Bank może uzależniać zwrot nabywcy środków od przedstawienia dodatkowych dokumentów lub złożenia przez nabywcę dodatkowych oświadczeń, które uzupełniają wymóg przedstawienia zgodnych oświadczeń woli o podziale środków (np. wskazanie przez nabywcę lub dewelopera numeru rachunku bankowego, na który miałby nastąpić zwrot środków).

 W jakim terminie bank zwróci środki?

Środki powinny zostać zwrócone przez bank niezwłocznie po otrzymaniu zgodnych oświadczeń stron umowy deweloperskiej, względnie innych dokumentów lub oświadczeń wskazanych powyżej.