Słownik hipoteczny – przygotowany dla Ciebie.

Słownik hipoteczny – przygotowany dla Ciebie.

 

Aneks –  zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej, zawarcie aneksu może nastąpić w chwili gdy np. kredytobiorca np. dokonuje wcześniejszej spłaty kredytu;

Bankowo hipoteczna wartość nieruchomości  –  jest to wartość nieruchomości określona przez bank hipoteczny zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo – hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości;

Hipoteka –  ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu wieczystoksięgowego może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank, który udzielił Tobie kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych;

Kapitał własny – kapitał własny właściciela domu stanowi wartość domu minus wszystkie nieopłacone pożyczki na zakup domu. Kapitał ujemny ma miejsce, gdy wartość domu jest niższa , niż jego obciążenia. 

Karencja – jest to wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Niekiedy stosuje się karencję w spłacie odsetek. 

Kredyt konsolidacyjny – kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele np. kredyt mieszkaniowy, kredyt na zakup samochodu, czy  pożyczka pieniężna, zabezpieczenie ich hipoteką oraz ujednolicenia oprocentowania. Zazwyczaj kredyt konsolidacyjny jest nieco droższy od mieszkaniowego, wydłuża się czas spłaty zobowiązań i tym samym zmniejszenie sumy miesięcznych spłat. 

 Kredytobiorca – osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji kredytobiorca – bank wynikają głownie z umów cywilnoprawnych i kredytowych.

 Księga wieczysta – urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości ( domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są jawne, prowadzone i zakładane przez wydziały wieczysto – księgowe sądów rejonowych. 

Marża – stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank.

Okres kredytowania – okres liczony od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami. 

Okres odsetkowy – okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej, odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalana jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa. 

Okres przejściowy – okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego , ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego lub prawidłowgo wpisu hipoteki na rzecz Banku.

Okres spłaty – okres liczony od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu. 

Oprocentowanie stałe – stopa według, której oprocentowany jest kredyt, ustalona jest suma odpowiedniej dal danej waluty stopy referencyjnej i marży banku, co nie ulega zmianie w określonym czasie. 

Oprocentowanie zmienne – stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalona jest suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencynej np. WIBOR, LIBOR i marży banku.

Rachunek powierniczy – rachunek służący do obsługi kredytu deweloperskiego. Są na nim deponowane środki finansowe, ktore stanowią własność dewelopera m.in wpływy z wpłat klientów indywidualnych kupujących mieszkanie. Prawidłowe wydatkowanie tych środków kontroluje jednak bank, który uzależnia wypłatę kolejnych transz kredytu od realizacji poszczególnych etapów budowy.

Rata kredytu – łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy np. miesięczny lub kwartalny lub rata odsetkowa przypadająca do spłatyza dany okres rozliczeniowy w okresie karencji.