Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Uokik klauzule niedozwolone umowa deweloperska

Jakie postanowienia w umowach deweloperskich budzą wątpliwości?

Jednostronne określenie przez dewelopera warunków zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy innego niż na podstawie art 29 ustawy deweloperskiej. W przypadku rozwiązania takiej umowy strony przedstawiają zgodne oświadczenie woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Decyzję ta powinna być podjęta przez obie strony umowy deweloperskiej – zatem przypadki, w których deweloper z góry przesądza o podziale środków pieniężnych należy uznać za niedozwolone w rozumieniu art. 385 (1) k.c. Jest to rażace naruszenie interesów konsumenta, który nie tylko nie ma wpływu na podział środków, ale i nie może podjąć decyzji o ich podziale. 

Deweloperzy w treści proponowanych umów umieszczają postanowienia zawierające oświadczenie nabywcy dotyczące prawidłowości wykonania przez dewelopera określonych czynności takich jak np. doręczenie prospektu informacyjnego, wykonanie lokalu bez wad – bardzo często wiąże to się z oświadczeniem kupującego o powstrzymaniu się w przyszłości od zgłaszania roszczeń z tego tytułu. Takie oświadczenie może skutkować ograniczeniem albo wyłączeniem odpowiedzialności dewelopera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i może mieć takie skutki, że kupujący nie będzie miał możliwości odstąpienia od umowy.

Częste, postanowienia uprawniające dewelopera do zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej bez konieczności dokonania rozliczenia z tego tytułu. Deweloper przyznaje sobie prawo do dokonania wielkości zmiany udziału w nieruchomości wspólnej, zastrzegając że ewentualna zmiana nie powoduje powstania roszczeń dla stron umowy deweloperskiej. Taki zapis bezprawnie pozbawia prawa do dokonania rozliczenia z tytułu zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Pamiętaj ! że przedmiotem umowy zawieranej z deweloperem jest nie tylko lokal mieszkalny, ale także udział w nieruchomości wspólnej, który kupujący nabywa przecież za określoną cenę. Szczegółowo o tym, będę jeszcze pisać w osobnym artykule na moim blogu.