Zmiany treści umowy deweloperskiej.

Zmiany treści umowy deweloperskiej.

 

Wszelkie zmiany treści umowy deweloperskiej powinny następować za zgodą stron umowy.

Zwróć uwagę na to, aby umowa zawierała postanowienia , które wskazywać będą w jakich konkretnie okolicznościach możliwe są zmiany tej umowy. W innym przypadku postanowienia przewidujące modyfikację umowy bez wskazania przyczyny – mogą stanowić niedozwolone klauzule umowne. 

Zmiany treści prospektu muszą być wyrażnie zaznaczone w umowie. 

Jeśli w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami a podpisaniem umowy deweloperskiej, deweloper zmienił treść informacji zawartych w prospekcie lub jego załącznikach, wtedy w treści umowy deweloperskiej notariusz powinien wyraźnie podkreślić – w sposób jednoznaczny i widoczny postanowienia wynikające z tych zmian.

Pamiętaj ! zmiany w treści umowy deweloperskiej, informacji zawartych w prospekcie informacyjnym jego załącznikach, które nastąpiły w czasie pomiędzy ich doręczeniem, a podpisaniem umowy deweloperskiej – wiążą Cię jako nabywcę mieszkania, domu jednorodzinnego tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na ich włączenie do treści umowy zawartej z deweloperem. 

 Jakie informacje muszą znaleźć się w umowie deweloperskiej:

a. dane stron umowy, kupującego, sprzedającego, a także data zawarcia, kiedy, gdzie, w jakiej kancelarii notarialnej;

b. cena sprzedaży, wskazana cena powinna zawierać podatek Vat. Z umowy musi także wynikać, czy w cenę mieszkania wliczona jest należność za inne części składowe lokalu np. balkon, drogi dojazdowe, oświetlenie, parking, piwnica itp. W chwili zawarcia umowy powinieneś wiedzieć jakie dokłądnie koszty związane są z utrzymaniem budynku i lokalu i w jakiej wysokości będziesz je ponosił po przeniesieniu prawa własności nieruchomości;

c. informacje o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie, pow. działki, stan prawny i faktyczny nieruchomości z podaniem właściciela lub użytkownika wieczystego, obciążenia hipoteczne, służebności gruntowe;

d. terminy płatności;

e. terminy odbioru lokalu, termin przeniesienia prawa własności;

f. zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego, przeniesienia prawa własności i innych praw niezbędnych do korzystania z lokalu;

g. zobowiązanie dewelopera do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo przeniesienie ułamkowej cześci własności nieruchomości wraz z prawem do korzystania z części nieruchomości. 

 h. umowa powinna zawierać także informację o mieszkaniowym rachunku powiernicznym, z podaniem numeru rachunku, w jaki sposób zostaną rozdysponowane środki, koszty prowadzenia;

i. gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa – jeżeli deweloper oferuje ten środek ochrony – z podaniem nazwy banku;

j. pozwolenie na budowę, informacje o organie, który je wydał – należy sprawdzić, czy jest ono ostateczne;

k. wysokość odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;

l. terminy i sposobie zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

ł. zgoda banku na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności na nabywcę po zapłacie ceny ( oczywiście jeśli takie obciążenie w naszej umowie istnieje).

Pamiętaj! jako nabywca masz prawo odstąpić od umowy deweloperskiej (art. 22 ustawy).