Zwrot środków nabywcy w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej. 

Zwrot środków nabywcy w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej. 

Zwrot środków nabywcy w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej. 

 

W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na podstawie art 29 ustawy strony przedstawiają zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. (art 14 ust 1 ustawy deweloperskiej). Oznacza to, że podział środków pieniężnych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym, powinien być wynikiem decyzji stron umowy deweloperskiej. 

Wysokość zwracanych nabywcy środków? 

Wysokość zwracanych nabywcy środków zależy od treści porozumienia między nabywcą, a deweloperem. Oczywiście w porozumieniu, nie możena zapisać, że bank zwróci nabywcy środki w wysokości wyższej niż pozostające na rachunku powierniczym (środki przypisane do nabywcy).  Porozumienie co do wysokości zwracanych środków, może mieć postać osobnego dokumentu albo zostać ujęte w porozumieniu o rozwiązaniu umowy deweloperskiej.  Nabywca jak i deweloper mogą złożyć oświadczenia woli na odrębnych dokumentach, jeśli są one tej samej treści.  Strony mogą również, przewidzieć dowolny podział środków znajdujący się na mieszkaniowym rachunku powierniczym, uwzględniając przy tym ich wzajemne rozliczenia z innych tytułów np. kar umownych, kosztów zarządzania nieruchomością, odszkodowania itp. 

Należy pamiętać, że bank dokonuje zwrotu środków w nominalnej wysokości 

 Zwrot dokonany przez bank, a zwrot dokonany przez dewelopera.

 Możliwe jest, aby część należnych mu środków została zwrócona przez dewelopera. Ich wysokość wynikać będzie z uzgodnienia pomiędzy deweloperem i nabywcą, wszystko zależy od tego jaka wysokość środków została przekazana deweloperowi przez bank z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Nawet jeśli ustalimy z deweloperem podział środków pieniężnych, to nie znaczy, że nie mamy do siebie wzajemnych roszczeń. Oznacza to, że nawet w przypadku uzgodnienia, że całość pozostałych środków na mieszkaniowym rachunku powierniczym przypada deweloperowi, nie przekreśla to możliwości domagania się przez nabywcę zwrotu środków wpłaconych na poczet ceny od dewelopera.

Rozliczenie wpłat i wypłat z mieszkaniowego rachunku powierniczego powinno następować w sposób indywidualny.

Nabywca nie powinien otrzymać od banku zwrotu środków w wyższej wysokości niż ta, która wynika z salda mu przypisanego, uwzględniającego dokonane przez nabywcę wpłaty oraz dokonane przez bank wypłaty na rzecz dewelopera. Mogłoby to być szczególnie pożądane przez nabywców w przypadku niestabilnej sytuacji finansowej dewelopera, kiedy to odzyskanie całości wpłaconych środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego byłoby pewniejsze i potencjalnie szybsze niż częściowe odzyskanie ich z banku, a częściowe od dewelopera.

Kiedy bank nie zwróci nam środków. 

Jeżeli dla przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzony jest rachunek otwarty, w zależności od ustalonego harmonogramu płatności, które ma dokonywać nabywca, i stopnia realizacji należnych wpłat, a także zaawansowania kolejnych etapów przedsięwzięcia, na mieszkaniowym rachunku powierniczym może w ogóle nie być środków zgromadzonych przez nabywcę. Oznacza to, że nie otrzymamy z banku jakiegokolwiek zwrotu.  Wtedy roszczenie o zwrot całości wpłaconych środków będziemy musieli kierować do dewelopera. W takiej sytuacji,  sporządzenie porozumienia i przedstawianie je bankowi będzie bezcelowe. 

Gdy mamy kredy hipoteczny.

Jeśli nabywca zawarł umowę kredytu i dokonał cesji wierzytelności o zwrot środków wpłaconych deweloperowi na poczet ceny, bank udzielający kredytu nabywcy  uzyskuje roszczenie wobec banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy o zwrot środków zgromadzonych przez nabywcę i pozostających na tym rachunku – por. Rekomendacja Nr 6 Związku Banków Polskich zawartą w opracowaniu: Związek Banków Polskich, Rekomendacja (cz. 1), s. 8; Czech, Ustawa deweloperska, s. 248].

Jak jest w praktyce? różnie. 

Bywa tak, że deweloper jeszcze przed zawarciem umowy deweloperskiej , w jednostronnie przygotowanym wzorcu umowy, przesądza o sposobie podziału środków pieniężnych, co rażąco narusza interes strony nabywającej nieruchomość od dewelopera. Nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie ma możliwości decydowania w zakresie wpłaconych deweloperowi środków pieniężnych na zakup mieszkania lub domu.