Ustawa deweloperska z dnia 29 kwietnia 2012 roku wprowadziła wiele środków ochrony nabywców w razie niedotrzymania przez dewelopera warunków umowy deweloperskiej. Obiązkowe jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego co stanowi gwarancję skutecznej realizacji praw nabywcy.

Umowa deweloperska zawierana jest pomiędzy kupującym, a deweloperem (przedsiębiorcą), której przedmiotem jest nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

Obowiązkiem dewelopera jest informowanie kupującego o warunkach inwestycji i treści zawieranej umowy, terminach odbioru lokalu i zgłoszaniu przez kupujących ewenyualnych wad.

Ustawa przewiduje instrumenty ochrony prawnej środków finansowych przekazanych przez kupującego na realizacjię inwestycji w razie upadłości dewelopera.

Obecnie na rynku deweloperskim możesz się spotkać z następującymi rodzajami umów:

umowy rezerwacyjne – zawierane w formie pisemnej, a ich celem jest czasowe wyłączenie lokalu z oferty dewelopera w zamian za odpowiednią opłatę dokonaną przez kupującego. Taka opłata może podlegać zwrotowi lub nie. Należy dokładnie zapoznać się z treścią tych umów, spotyka się również umowy rezerwacyjne zawierające zobowiązania dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu. 

umowy przedwstępne– zawierane są w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych lub oddanych do użytku.

Przedwsięwzięcia deweloperskie będące w trakcie budowy, nie posiadają jeszcze pozwolenia na użytkowanie zatem umowę przedwstępną można zawrzeć w odniesieniu do garażu, miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej lub udział w takim lokalu. 

Deweloper w ramach umowy przedwstępnej zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy. Umowy te wymagają formy aktu notarialnego i dotyczą przeniesienia na nabywce (osobę fizyczną), po zakończeniu budowy prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Umowa sprzedaży ustanowienia i przeniesienia prawa własności nieruchomości zawierana jest w formie aktu notarialnego, po odbiorze lokalu lub domu od dewelopera.