Obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie nabywcy informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Współpracując z Wami zwracam uwagę na sytuację finansowo – prawną przedsiębiorcy.

Czy wiesz o co pytać dewelopera? 

Na podstawie jakich dokumentów, będziesz mógł ocenić inwestycję i przygotować się do zakupu nieruchomości?

Masz obowiązek jako nabywca lokalu zapoznania się z określonymi dokumentami w lokalu przedsiębiorstwa.

Prospekt informacyjny dewelopera ma być podzielony na dwie części: ogólną i indywidualną.

Część ogólna prospektu powinna zawierać dane identyfikacyjne i kontraktowe dewelopera, opisane i udokumentowane doświadczenie dewelopera – co może być cenną informacją weryfikującą wiarygodność i rzetelność dewelopera, informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego, warunki odstąpienia od umowy, informacje dotyczące gruntów, budynków, obciążeń hipotecznych nieruchomości zawartych w księdze wieczystej.

Zwróciłabym uwagę na informacje dotyczące przewidzianych inwestycji w promiesniu 1 km od nieruchomości, którą zamierzamy kupić.  Z dokumentów tych dowiemy się z jakimi obiektami będzie sąsiadować planowana inwestycjha i jego lokal oraz informacje dotyczące pozwolenia na budowę.

Terminy w umowach:

  • planowany termin rozpoczącia i zakończenia prac;
  • termin do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości;
  • opis inwestycji (przedsięwzięcia deweloperskiego), liczba budynków i ich rozmieszczenie – należy zwrócić uwagę na odstęp pomiędzy budynkami;
  • w jaki sposób nastąpił pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • harmonogram płatności, jakie są zasady planowanej waloryzacji przez dewelopera – informacja powinna być na tyle ścisła, aby nabywca mógł oszacować ewentualne zmiany w wysokości ceny;
  • informacje dotyczące środków ochrony, czy warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku np. nieuzyskania kredytu bankowego.

Część indywidualna prospektu zawiera informacje dotyczące już konkretnej nieruchomości. Informacje dotyczące ceny za jeden metr kwasratowy powierzchni mieszkania lub domu, standardu prac wykończeniowej w części budynku oraz teremnu wokół domu, liczby kondygnacji, ilości mieszkań, garaży, jakie dostępne są w budynku media, określenie powierzchni  i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych – do którego wykonania zobowiązujes się deweloper. 

Kto podpisuje ?

Prospekt powienien być podpisany przez dewelopera lub osobę uprawnioną do bycia jego reprezentantem, a także opatrzony datą sporządzenia oraz pieczęcią firmową dewelopera. 

Załącznikami będzie wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. Deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt bezpłatnie i doręczyć go osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.